Hằng & Ân

Client Name
Diệu Hằng & Hoài Ân
Location
Sài Gòn, Việt Nam
Category
Wedding Film

Phim và hình ảnh do Team Dragon Films thực hiện Sài Gòn, Việt Nam.

Phần hậu kỳ do Dragon Post Production thực hiện.

Sản phẩm gồm 03 clip:

  • Clip Engagement (đầy đủ)
  • Clip Engagement Highlights
  • Teaser

Bạn cần dựng phim? Mình cùng làm việc nhé!